SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Arbeidsverzuim

In het kader van het versterken van de duurzame inzetbaarheid binnen de mbo-sector richt SOM zich onder andere op het terugdringen van het arbeidsverzuim. Onder arbeidsverzuim verstaan we dat medewerkers in de sector uitvallen  waardoor zij niet meer (kunnen) werken volgens de contractuele verplichtingen.  Om verzuim in de sector zichtbaar te maken, zodat scholen hun eigen verzuimcijfers kunnen vergelijken met het bredere beeld, laat SOM jaarlijks een verzuimrapportage uitvoeren. Deze rapportage geeft een helder overzicht van het sectorale verzuim.

Behalve de financiële gevolgen en de gevolgen voor de medewerker zelf, brengt de opvang van verzuim voor scholen veel extra organisatiewerk met zich mee. Zeker in tijden van personeelskrapte, is het lastig om vervangers te vinden. Het legt extra druk op de mensen die er wél zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat jaarlijks onderzoek doen naar oorzaken van verzuim in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Het laatste onderzoek is gedaan in 2021. De belangrijkste uitkomsten voor het onderwijs waren dat docenten  vaker dan andere werknemers verzuimen als gevolg van psychische klachten/overspannenheid/burn-out, vermoeidheid/concentratieproblemen en griep of verkoudheid en minder vaak als gevolg van fysieke klachten (rug, bewegingsapparaat). Voor de eerste twee genoemde redenen kan een verband worden vermoed met de hoge werkdruk in het mbo (en in het onderwijs als geheel).

Aanbod

SOM ondersteunt de sector op verschillende manieren.

Door :

Cijfers en onderzoek

SOM heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de achtergrond van arbeidsverzuim in het mbo.
Meer informatie

Onder welke voorwaarden mogen docenten medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele risico’s? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Met onderstaande notitie biedt SOM een handvat voor het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen, het opstellen van een medicijnprotocol en medicijnverstrekking.

Download: Notitie medisch handelen en medicijnverstrekking in het mbo