Arbeidsverzuim

In het kader van het versterken van de duurzame inzetbaarheid binnen de mbo-sector richt de SOM zich o.a. op het terugdringen van het arbeidsverzuim. (Onder arbeidsverzuim verstaan we: arbeidskrachten vallen uit waardoor zij niet meer (kunnen) werken volgens de contractuele verplichtingen.)Dit heeft aan de ene kant te maken met de vernieuwde Arbowet die zijn intrede doet in 2017. Deze wijziging kan van invloed zijn op de aanpak die scholen gebruiken. Anderzijds ziet SOM, vanuit de sectorale cijfers, een toenemend verzuim van 5,23 procent t.o.v. 3,9 procent landelijk voor 2015. De daarbij gerelateerde kosten zijn hoog. Sectoraal gaat het om € 127,7 miljoen voor 2015, waarvan € 120 miljoen is gerelateerd aan het eerste ziektejaar.
Behalve die financiële gevolgen brengt de opvang van verzuim voor scholen veel extra organisatiewerk met zich mee. Het legt extra druk op de mensen die er wél zijn en het is een verstoring van het primaire proces in het mbo.

Het werkveld geeft te kennen dat de oorzaak meer ligt bij de psychische factoren en arbeidssatisfactie van werknemers dan dat het om een ‘ziekte’ gaat. Verzuim is niet één op één te koppelen aan de vergrijzing. Een explosieve stijging van het verzuim is te zien bij de leeftijd van 30-40 jaar. Maar de grootste uitvaller is de nieuwe docent uit het bedrijfsleven.

Aanbod

SOM ondersteunt de sector op verschillende manieren.

Door :

Cijfers en onderzoek

SOM heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de achtergrond van arbeidsverzuim in het mbo.
Meer informatie

Onder welke voorwaarden mogen docenten medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele risico’s? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Met onderstaande notitie biedt SOM een handvat voor het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen, het opstellen van een medicijnprotocol en medicijnverstrekking.

Download: Notitie medisch handelen en medicijnverstrekking in het mbo