Voor wie

De primaire doelgroep van SOM is de achterban, vertegenwoordigd door de werkgevers en de werknemers:

Werkgevers (via de MBO Raad), en meer specifiek

 • Colleges van Bestuur van de mbo-instellingen.
 • Directeuren/hoofden HRM en P&O.

Werknemers (via de vakbonden), en meer specifiek

 • Werknemers binnen de instellingen, zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel.
 • Ondernemingsraden.

Doelgroepen speerpunten

SOM richt zich in het bijzonder op de doelgroepen van de twee speerpunten Gezondheidsbeleid en Professionele ruimte. De doelgroepen zijn:

Doelgroep Speerpunt Gezondheidsbeleid

 • Directeuren en hoofden HRM en P&O.
 • Beleidsmedewerkers HRM en P&O.
 • Arbocoördinatoren.
 • Preventiemedewerkers;
 • Facilitair managers;
 • Arbocommissieleden;
 • Leden OR.

Doelgroep Speerpunt Professionele Ruimte

 • Leidinggevenden.
 • Teams en teamleiders.
 • Onderwijzend personeel.
 • Ondersteunend personeel.
 • Leden OR.

Afhankelijk van de specifieke activiteit betrekt SOM de doelgroep(en) in de communicatie en verspreiding van kennis en goede praktijkvoorbeelden.