SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023

Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen. Het mbo kan aansluiten bij een aanvraag van het vo.

Waarom een regionale aanpak

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben vanaf 2020 (naast de G4) 70 RAP-regio’s gevormd om gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Een regionale aanpak omdat vraagstukken die spelen op de onderwijsarbeidsmarkt veelal het niveau van de individuele schoolbesturen overstijgen en de onderwijsarbeidsmarkt functioneert in hoge mate regionaal. Ook zijn er verschillen in context en opdrachten tussen regio’s: bijvoorbeeld in de omvang van de tekorten en in de krimp/toename van het aantal leerlingen.

Wie kan een aanvraag indienen

Een aanvraag kan tot en met 29 mei 2022 worden ingediend door een vo-bestuur, po-bestuur en de lerarenopleiding. Het mbo kan aansluiten bij een aanvraag van het vo. Schoolbesturen voor het mbo, vo en po in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Schoolbesturen en vestigingen in het mbo hebben twee opties:

  • Aansluiting zoeken bij één van de bestaande RAP-regio’s voor zover dit nog niet het geval is. Uitgangspunt is dat scholen of vestigingen, die zich in het kader van deze regeling voor aanvraagronde 2022 willen aansluiten bij een RAP-regio, worden toegevoegd.
  • Aansluiting zoeken bij een nog nieuw te vormen RAP-regio die voldoet aan de kwantitatieve eisen voor regiovorming. Wil je weten welke nieuwe regio’s gevormd worden? Neem dan contact op met info@sommbo.nl of info@voion.nl.

Plan van aanpak

Besturen kunnen samen met lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders, acties gericht op het behoud van onderwijspersoneel of op de inzet van regionale strategische personeelsplanning en regionale loketten.

Regio’s die al samenwerken, kunnen in hun plan van aanpak inzetten op nieuwe of aanvullende activiteiten of continuering van activiteiten. Ook kunnen acties worden uitgewerkt met oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’. Voorbeelden zijn te vinden op de website aanpaklerarentekort.nl en op de websites van SOM en Voion.

Subsidieaanvraag

Op 12 april 2022 is de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd. Subsidieaanvragen kunnen t/m 29 mei 2022 worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Wil je als mbo-school (bestuur) ondersteuning bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of bij de verdere planvorming van de regionale aanpak? De adviseurs van Voion/SOM kunnen je hierbij ondersteunen. Neem contact op met een van de adviseurs of en stuur een mail naar sommbo@caop.nl of info@voion.nl.

Online informatiebijeenkomst 21 april

Samen met VOION en het Arbeidsmarktplatform PO organiseert SOM donderdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst over de regeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten, met een apart onderdeel over de samenwerking tussen het vo en het mbo.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.