SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Aanmelden als voorloper regionale samenwerking lerarentekorten

Regionaal samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen uit het mbo, vo en po kunnen zich vanaf 1 april tot en met 28 april bij het ministerie van OCW aanmelden voor de ‘Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking’ om lerarentekorten aan te pakken. Het doel is dat scholen schoolbesturen en lerarenopleidingen in een regio gezamenlijk zorgen voor voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel die met plezier werken in het onderwijs, goed opgeleid zijn, hun vak bijhouden en zich verder kunnen ontwikkelen. Zij bouwen hierbij voort op de samenwerking binnen RAP-regio’s en Samen Opleiden en Professionaliseren partnerschappen (O&P-partnerschappen).
Eind 2024 moet er een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s zijn die structurele bekostiging ontvangen.

Vertegenwoordigers van schoolbesturen, beroepsgroep, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt over de planning, afwegingscriteria en de werkwijze met voorlopers. Dit is een nadere uitwerking van het werkplan van december 2022. Komend schooljaar (2023-2024) wordt in een aantal regio’s gestart met voorlopers.

Leren van de praktijk

Kenmerkend voor de lerende aanpak binnen de regeling is dat er ruimte is om het beschreven doel (‘de maatschappelijke opgave’) zo uit te werken dat dit past bij de opdracht en de wensen van de partijen die regionaal samenwerken. Zo wordt aan voorlopers gevraagd om een bijdrage te leveren aan het monitoringsonderzoek en hun ervaringen te delen in kennisdeelsessies. Zo kunnen andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en vakbonden/beroepsorganisaties hiervan kennisnemen en van leren. Voorlopers krijgen voorrang bij besluitvorming over experimenteerruimte, op voorwaarde dat hun voorstel voldoet aan de toetsingskaders.

Aanmelden

  • Regio’s die voorloper willen worden, kunnen vanaf 1 april tot en met uiterlijk 28 april 2023 een (beknopt) plan van aanpak indienen bij de Realisatie Eenheid (RE): realisatieeenheid@minocw.nl.
  • Op 11 mei 2023 vindt de selectie plaats door de bestuurders van georganiseerde beroepsgroep, de sectororganisaties in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW.

Plan van aanpak

Voorlopers formuleren een beknopt plan op hoofdlijnen met een toelichting op drie elementen:

  • Formuleren van de opgaven en een schets van een integrale aanpak (werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren)
  • Het definiëren van een relevante regio voor de onderwijsarbeidsmarkt
  • Inrichten governance-structuur (met gelijkwaardige rol schoolbesturen, opleidingen en beroepsgroep)

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen over de regeling Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking, kunnen regio’s terecht bij realisatieeenheid@minocw.nl.

In de bestuurlijk vastgestelde notitie staat ook meer informatie, inclusief een afwegingskader voor de selectie van voorlopers. Lees de notitie.  Voor vragen over de RAP kun je terecht bij SOM via info@sommbo.nl

Bron: Aanpak Lerarentekort

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.