SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Veelgestelde vragen RI&E: hoe draagt een RI&E bij aan een veilige werkomgeving?

Sinds SOM voor het mbo de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) heeft laten ontwikkelen, ontvangen we bij onze helpdesk regelmatig vragen uit de praktijk over de inzet van de RI&E. De vraag is deze keer: hoe kan een (actuele) RI&E helpen bij het creëren van een veilige werkomgeving? 

Een veilige werkomgeving mede dankzij een actuele RI&E

Het onderwerp is actueler dan ooit: een veilige werkomgeving. Hoe kun je erop vertrouwen dat je collega’s zich veilig weten en voelen, zowel wat betreft hun fysieke als psychische en mentale gezondheid? Een RI&E helpt daarbij. Iedere werkgever in Nederland is verplicht een RI&E, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, uit te voeren. Daarin moeten alle arbeidsrisico’s in kaart worden gebracht, inclusief de te treffen maatregelen, waarbij het niet alleen gaat om de veiligheid in een praktijklokaal of van machines, maar ook om het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste onderwerp valt onder de noemer: psychosociale arbeidsbelasting.

Advies: houd de RI&E actueel. Dat betekent dat je de RI&E niet alleen invult, maar vervolgens een plan van aanpak opstelt met de maatregelen die gezond en veilig werken bevorderen. Dat ligt voor een deel op het gebied van beleid; zo is het bijvoorbeeld nodig dat er een klachtenregeling is, dat medewerkers de vertrouwenspersonen weten te vinden, en dat er duidelijke procedures zijn voor een veilige werkomgeving; voor een ander deel betreft het heel praktische aanpassingen die nodig zijn, zoals het verbeteren van de verlichting. Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, hoort de RI&E nogmaals te worden doorlopen, zodat duidelijk is of de passende maatregelen zijn genomen. Betrek daar de ondernemingsraad natuurlijk bij. De OR heeft op het gebied van regelingen m.b.t. arbeidsomstandigheden een instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ten aanzien van de RI&E houdt dit in dat de OR moet instemmen met:

  • Het RI&E-instrument dat de school wil gebruiken. Voor het mbo is een RI&E ontwikkeld door, voor en met de sector die kosteloos is te gebruiken. Deze is aan te vragen via SOM.
  • De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het basiscontract met de arbodienst of arbodeskundige die o.a. betrokken wordt bij het toetsen van de RI&E.
  • De getoetste RI&E en het plan van aanpak.
  • Het bijstellen van de RI&E (bijvoorbeeld wanneer de RI&E is geactualiseerd) en het plan van aanpak.

Meer informatie

Het SER Arboplatform werkt momenteel aan een actualisering van handreikingen over verschillende arbeidsrisico’s. Daaronder ook die voor psychosociale arbeidsbelasting. Zodra deze beschikbaar is, lees je daarover in de nieuwsbrief van SOM.