Reactie SOM op onderzoek naar ervaren werkdruk in het mbo

Een belangrijk deel van het personeel in het mbo ervaart  in meer of mindere mate werkdruk. Dit blijkt uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) dat de MBO Raad heeft laten uitvoeren en uit het op 30 maart gepubliceerde onderzoeksverslag ‘Ervaren werkdruk in het mbo´ van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Ook uit het recent gepubliceerde manifest “Minder werkdruk, Beter Onderwijs” van de AOb (Algemene Onderwijsbond) blijkt dat werkdruk aandacht behoeft.
Werkdruk is voor sociale partners in het mbo, verenigd in de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds mbo (SOM), een belangrijk thema. De SOM wil de uitkomsten van de onderzoeken gebruiken om de scholen actief te stimuleren, te inspireren en te faciliteren om ervaren werkdruk binnen de school te verminderen.

Sociale partners maken dit enerzijds zichtbaar in de cao mbo, waarin de afgelopen jaren werkdrukverlagende maatregelen zijn opgenomen, waaronder een inzetbaarheidskader. Meer regie en zeggenschap over de eigen werkzaamheden dragen positief bij aan het verminderen van werkdruk. In het meest recente mto van de MBO Raad zien we dan ook dat er op de onderwerpen bevlogenheid, energie en plezier in het werk hoger wordt gescoord dan in het voorgaande mto.

In het mbo zijn sociale partners in 2009 reeds een Professioneel Statuut overeengekomen waarin de professionele ruimte van docenten is geborgd. Het Professioneel Statuut kan nog beter worden benut, zodat onderwijsteams meer ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen – samen met de leidinggevende – voor zaken als onderwijsontwikkeling en werkverdeling. SOM ondersteunt scholen hierbij. Zo hebben diverse onderwijsteams via SOM subsidie ontvangen om de professionele dialoog in het team te versterken. Hierdoor ervaren medewerkers in het mbo – zo blijkt uit het meest recente mto van de MBO Raad – weer meer eigenaarschap over de eigen werkzaamheden.

Daarnaast hebben sociale partners binnen de SOM verschillende initiatieven op de thema’s gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers opgestart, zowel regionaal als landelijk. Op verschillende scholen heeft de SOM ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten haalt de SOM bij medewerkers (jong, ouder, starters, al jaren werkzaam in het mbo) op welke aspecten en/of instrumenten behulpzaam zijn om gezond, fit en met plezier aan het werk te zijn en te blijven. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn belangrijke ingrediënten voor een vervolg, in de cao of daarbuiten. Daarnaast is ervaren werkdruk een belangrijk thema in de voor de sector opgestelde Arbocatalogus. De Arbocatalogus is het document waarin sociale partners op sectorniveau vastleggen welke maatregelen werkgevers moeten nemen om aan de Arbowet te voldoen.

Hoewel er dus al veel activiteiten zijn en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, vinden sociale partners dat de aanpak van ervaren werkdruk ook de komende tijd onverminderd aandacht verdient. SOM blijft zich dan ook inzetten om scholen (werkgevers en werknemers) te ondersteunen, met als uitgangspunt dat ervaren werkdruk verschillende oorzaken en uitingen kent, samenhangend met bijvoorbeeld de populatie van studenten, de samenstelling van personeel en ontwikkelingen in de regio. Iedere mbo-school is uniek en de mogelijkheid tot maatwerk op instellingsniveau is dan ook noodzakelijk.