Professionele dialoog in teams

Inventarisatie teaminterventies

Welke teaminterventies zijn er en in welke omstandigheden zijn die verschillende interventies te adviseren? Op basis van tot nu toe verzamelde methodiekenontwikkelden ROC Noorderpoort en SOM samen een digitaal overzicht van teaminterventies. Op basis van dit overzicht is een online scan gemaakt waarmee u zelf een ‘teamdiagnose’ met bijbehorende interventies kan maken.

Maak zelf een teamdiagnose.

teamscan-2

Achtergrond

Elk team heeft zijn eigen dynamiek en cultuur. Dat heeft Noorderpoort ontdekt na uitvoering van diverse pilots Teams aan Zet. Niet elke interventie past bij elk team, het maakt uit:

  • hoe groot het team is;
  • of het team in de stad of de regio werkt;
  • hoeveel crebo’s het team heeft;
  • welk niveau de studenten hebben;
  • wat de (wisselende) afspraken/verwachtingen zijn van het beroepenveld.

Omdat in mbo-land ook steeds meer interventiemethodes voor teams voorbijkomen, heeft Noorderpoort een topdocent gevraagd om de soorten teaminterventies in kaart te brengen, met informatie over welke interventie onder welke omstandigheden te adviseren zou zijn. Doel: een goed en adequaat aanbod genereren voor teams die hun taakvolwassenheid willen vergroten en hun professioneel statuut verder willen invullen.

Versnelling professionele dialoog

Goed onderwijs vergt een professionele dialoog op de werkvloer. Daarmee bevordert u de onderlinge samenwerking in het onderwijsteam en met leidinggevenden. Werkgevers en werknemers in het mbo willen via SOM de professionele dialoog en de samenwerking in onderwijsteams stimuleren met het programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’. SOM organiseert dit programma voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017.
De resultaten van de eerste tranche.

LeerKRACHT

LeerKRACHT is een landelijk, ambitieus initiatief om het Nederlandse onderwijs (po, vo, mbo, pabo’s en andere lerarenopleidingen) nóg beter te maken. Met een intensief programma, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van docenten en hun onderlinge samenwerking. De aanpak van LeerKRACHT past goed bij de doelstellingen van SOM, daarom heeft SOM besloten LeerKRACHT financieel te ondersteunen.

Het onderwijsniveau stijgt wanneer docenten met elkaar (ook met collega’s bij andere instellingen) in gesprek gaan over lesgeven en de onderwijspraktijk. Dat is de basisgedachte van de aanpak van LeerKRACHT. Deelnemende mbo-instellingen werken, binnen hun eigen doelstellingen, aan een cultuurverandering. Daarmee bereiken ze dat de docent zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn professionele ontwikkeling, ondersteund door de leidinggevende.

Een coach uit de eigen organisatie leidt de uitvoering van het programma, voornamelijk op de locatie van de instelling. De schoolcoach krijgt begeleiding van een coach van LeerKRACHT.
Kijk voor meer informatie op www.stichting-leerkracht.nl