Re-integratie bij arbeidsverzuim

Wet- en regelgevingToelichting

Wet verbetering poortwachter
 • De Wet verbetering poortwachter dient om de strijd aan te gaan met langdurig verzuim door ziekte. Volgens deze wet moeten werkgever en werknemer zich tijdens de periode van de loondoorbetalingsverplichting samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk te krijgen.
  Werkgevers en werknemers hebben verplichtingen die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding, zoals:

  • tijdig verslag leggen van de re-integratieaanpak;
  • tijdig alle nodige maatregelen nemen die ertoe leiden dat de werknemer weer kan gaan werken, bij de eigen werkgever of ergens anders.

Een videoanimatie verteld u kort en helder wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoud.

Bron: Arboportaal


Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  • De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters dient om het langdurig ziekteverzuim en de instroom in de WIA door vangnetters [interne link naar begripsomschrijving bij Ziektewet, hierboven] terug te dringen. Hiermee wil het kabinet uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Onder andere door:
   • de prikkel voor de vangnetter om weer aan het werk te gaan te vergroten;
   • de financiële betrokkenheid van de werkgever te vergroten;
   • snellere werkhervatting te bevorderen.

Deze wet is een wetswijziging van de Ziektewet.

Bron: Rijksoverheid.nl