Preventie van arbeidsverzuim

Wet- en regelgevingToelichting

Cao voor de mbo-sector
 • Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin werkgevers en werknemers afspraken hebben vastgelegd over arbeidsvoorwaarden. Zoals: loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen.

Bekijk de cao voor het mbo.


Arbeidsomstandigheden (arbo)-wetgeving
 • In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), de basis van de arbowetgeving, staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen).
  De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan.
  Bron: Arboportaal
 • In het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), een uitwerking van de Arbowet, staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moet houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan.
  Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor sectoren en categorieën werknemers.
  Bron: Arboportaal
 • De Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit, in concrete voorschriften. Bijvoorbeeld: de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer.
  Bron: Arboportaal
 • In de mbo-sector is het beleid voor duurzame inzetbaarheid leidend voor het arbobeleid op het gebied van arbeidsverzuim.
  Meer informatie: zie het gezondheidsbeleid van SOM.

Arbocatalogus
 • Werkgevers en werknemers (via OR, personeelsvereniging of sociale partners) bekijken samen hoe het best kan worden voldaan aan de doelvoorschriften uit de arbowetgeving. Dit wordt vastgelegd in een arbocatalogus. Instellingen en bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de arbocatalogus van hun branche.
  Bron: Arboportaal. Zie arbocatalogus mbo voor de arbocatalogus die geldt voor de mbo-sector.

Arbeidstijdenwet
 • Om werknemers te beschermen tegen te lange werkdagen, regelt de Arbeidstijdenwet onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd.
  Een speciaal onderdeel is het werken in de nachtdienst. Omdat nachtdiensten extra belastend zijn voor werknemers, gelden hiervoor aanvullende regels over arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten.
  Ook voor het werken in ploegendiensten gelden speciale regels.
  Bron: Arboportaal en Rijksoverheid.nl

Wet arbeid en zorg
 • In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is het recht op verschillende verlofsoorten geregeld, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Doel van de WAZO is: het voor werknemers makkelijker maken om werk en privé te combineren.
  Bron: Arboportaal

Algemene wet gelijke behandeling

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Tabakswet